Zbiórka na Równe Miejsce -
zróbmy je razem!

Aktualizacja styczeń 2024.

Do końca 2023 roku zgromadziliśmy już 50 tys. złotych na remont i otwarcie Równego Miejsca pod nowym adresem. 

Poznaj Równe Miejsce Centrum LGBT+ we Wrocławiu.

Od 2018 roku prowadzimy Równe Miejsce – Centrum LGBT+ Wrocław przy ulicy Kniaziewicza 28/2. To 40m2 bezpiecznej, niekomercyjnej przestrzeni: sala biurowa i sala spotkań. Organizujemy tu wydarzenia edukacyjne, kulturalne integrujące naszą społeczność. Prowadzimy spotkania z psychologiem, grupy wsparcia, spotkania autorskie, debaty, gry planszówkowe, spotkania Queerowego Klubu Książki i grupy dla osób transpłciowych i ich bliskich. Działa tu też Biblioteka LGBT+.

W 2023 roku pozyskali/łyśmy nowy, większy lokal z zasobów Gminy Wrocław. Nowe Równe Miejsce to 130m2, podzielone na 4 sale. Zmieścimy w tej przestrzeni: salę warsztatowo-spotkaniową, salę biblioteczną i miejsce do coworkingu, salę konsultacyjną, czyli mały gabinet na porady indywidualne oraz biuro stowarzyszenia. 

Tu zrealizujemy nasze stałe działania. Ale także otworzymy się na nowe działania i grupy osób. To ma być nasze wspólne miejsce, gdzie każda osoba będzie u siebie. 

Lokal wymaga remontu. Projekt przestrzeni przygotowała dla nas Jankowski i Opyrchał Pracownia Projektowa. Całkowity koszt wyniesie nas ok. 150 tys. zł:

 • 20 tys. – remont instalacji elektrycznej
 • 20 tys. – remont pomieszczeń (uzupełnianie ubytków, malowanie ścian)
 • 10 tys. – remont węzła sanitarnego (przyłącza hydrauliczne, podłogi i ściany)
 • 30 tys. – renowacja lub wymiana parkietu na podłodze
 • 30 tys. – instalacja ogrzewania i klimatyzacji
 • 30 tys. – wyposażenie (do biura, do części wspólnej, części dydaktycznej, zabudowa kuchenne, sprzęt elektroniczny, urządzenia sanitarne)
 • 10 tys. – koszty niespodziewane, awaryjne środki na awarie!

Teraz prosimy o wsparcie nas w pierwszym etapie prac. Zbieramy środki na remont instalacji elektrycznej, 20 tys. zł.

Tak wyglądają wizualizacje Nowego Równego Miejsca. Zamieńmy je wspólnie w rzeczywistość! 

Można też wpłacać na konto Stowarzyszenia mBank 44 1140 2017 0000 4602 1300 6683 z dopiskiem „na cele statutowe”

 Bez energii nie ruszymy dalej! Z góry dziękujemy za wsparcie! 

Collection for New Equal Place -
let's build it together!

Since 2018, we have been running the Equal Place Centrum LGBTQ+ Wrocław at 28/2 Kniaziewicza Street. It is 40m2 of safe, non-commercial space: an office and a meeting room. Here, we organize educational and cultural events that aim to bring our community together. We also arrange meetings with a psychologist, support groups, author meetings, debates, board game nights, Queer Book Club meetings, as well as meetings of the Transparent group, for transgender people and their loved ones. The Center also houses the LGBTQ+ Wrocław Library.

In 2023, we were able to acquire a new, larger space. It is time for a new opening, i.e. a new Equal Place! 40m2 is categorically insufficient for our community! In the New Equal Place we hope to be able to fit everyone in!

Our new Equal Place is 130m2 large and divided into four meeting/office rooms, with a large corridor, a separate kitchen and a toilet. This floor plan will allow us to carry out many meetings and events at the same time. In this space, we will be able to fit in: a workshop and meeting room, a library room and a place allowing for co-working, a consultation room, and an office.

This space will allow us to carry out our regular activities – group meetings, workshops, consultations and individual advice. At the same time, in this space we will also open up to new activities and new groups of recipients. The size of the New Equal Place suits us very well. This is to be our common place; a space where you will be at home and where you can be yourself!

However, this place cannot be built without a huge amount of work and resources. We need financial support in order to implement our vision of the New Equal Place. The renovation project of the premises was prepared for us by designers from Jankowski and Opyrchał Pracownia Projektowa. Together we calculated that the total cost of the renovation amount to approximately PLN 150.000.

Total costs:

 • PLN 20.000 – the renovation of the electrical installation
 • PLN 20.000 – the renovation of rooms (filling in gaps in the walls and ceilings, painting the walls and such)
 • PLN 10.000 – the renovation of the plumbing
 • PLN 30.000 – the renovation or replacement of the floors
 • PLN 30.000 – the installation of heating and the air conditioning
 • PLN 30.000 – equipment (for the office, the common area, the teaching area, kitchen furniture, electronic equipment, sanitary equipment)
 • PLN 10.000 – unexpected costs, emergency funds for emergencies!

Today, we are asking you to support us in the first stages of the renovation process. We are collecting funds for the renovation of the electrical installation, PLN 20,000, as we are unable to move forward without electricity, just like we cannot start working on the New Equal Place without your support.

This is how the visualizations of the New Equal Place look like. Let’s turn them into reality together!

Support us with a donation. Every amount is important and brings us closer to achieving our goal. The New Equal Place Centrum LGBTQ+ in Wrocław will become a reality thanks to your help.

Thank you for your support!

Sammlung für Neuen Gleichen Ort -
lass es uns gemeinsam bauen!

Seit 2018 betreiben wir der „Gleicher Ort“ LGBT+ Centrum Wrocław in der Kniaziewicza-Straße 28/2. Es handelt sich um einen 40 m² großen, sicheren, nichtkommerziellen Raum: einen Büroraum und einen Besprechungsraum. Wir organisieren hier Bildungs- und Kulturveranstaltungen, die unsere Gemeinschaft integrieren. Wir organisieren Treffen mit Psychologen, Selbsthilfegruppen, Schriftstellertreffen, Debatten, Brettspiele, Treffen des Queer Book Club und der Transparent-Gruppe für Transgender-Menschen und ihre Angehörigen. Das Zentrum beherbergt auch die LGBT+ Wrocław Bibliothek.

Im Jahr 2023 haben wir ein neues, größeres Lokal erworben. Es ist Zeit für eine Neueröffnung, nämlich „Neuer Gleicher Ort“! 40m² sind definitiv nicht genug für unsere Gemeinschaft! Wir werden jede und jeden im „Neuen Gleichen Ort“ unterbringen!

Der „Neuer Gleicher Ort“ ist 130 m² groß und in vier Räume unterteilt, mit einem großen Flur, separater Küche und Toilette. Diese Raumaufteilung ermöglicht es uns, viele Aktivitäten gleichzeitig durchzuführen. In diesen Räumen werden wir vorbereiten: einen Werkstatt- und Besprechungsraum, einen Bibliotheksraum und einen Platz zum Coworking, einen Beratungsraum, also ein kleines Büro für individuelle Beratungen und ein Büro des Vereins.

Dieser Raum wird es uns ermöglichen, unsere regelmäßigen Aktivitäten durchzuführen – Gruppentreffen, Workshops und individuelle Beratung. Wir werden uns in diesem Raum auch für neue Aktivitäten und neue Veranstaltungen öffnen. Dies soll unser gemeinsamer Ort sein. Ein Ort, an dem Du dich zu Hause fühlen kannst und Du selbst sein kannst!

Allerdings werden wir diesen Ort nicht ohne einen enormen Arbeits- und Ressourcenaufwand bauen können. Wir benötigen finanzielle Unterstützung, um unsere Vision des „Neuen Gleichen Ortes“ in Wirklichkeit umzusetzen. Das Renovierungsprojekt der Räumlichkeiten wurde für uns von Jankowski und Opyrchał Project Werkstatt vorbereitet. Wir haben gemeinsam berechnet, dass die Gesamtkosten der Renovierung ca. 150.000 PLN betragen werden.

Gesamtkosten:

 • 20 Tausend PLN – Sanierung der Elektroinstallation
 • 20 Tausend PLN – Renovierung von den Räumen (Ausgleich und Streichen von Wänden)
 • 10 Tausend PLN – Sanierung der Sanitäranlage (Wasseranschlüsse, Böden und Wände)
 • 30 Tausend PLN – Renovierung oder Austausch des Parketts auf dem Boden
 • 30 Tausend PLN – Heizungs- und Klimaanlageninstallation
 • 30 Tausend PLN – Ausstattung (Büro, Gemeinschaftsraum, Unterrichtsbereich, Küchenmöbel, elektronische Geräte, Sanitäranlagen)
 • 10 Tausend PLN – unerwartete Kosten, Geld für Notfälle!

Heute bitten wir Dich, uns in der ersten Arbeitsphase zu unterstützen. Wir sammeln Mittel für die Renovierung der Elektroinstallation, 20.000 PLN.

Ohne Energie können wir nicht vorankommen. Genau wie hier werden wir nicht ohne Ihre Unterstützung mit der Arbeit am „Neuen Gleichen Ort“ beginnen.

So sehen die Visualisierungen des „Neuen Gleichen Ort” aus. Lassen Sie uns diese gemeinsam in die Realität umsetzen!

Unterstütze uns mit einer Spende. Jeder Zloty ist wichtig und bringt uns unserem Ziel näher. Dank Deiner Hilfe wird das „Neuer Gleicher Ort“ LGBT+ Centrum Wrocław Wirklichkeit.

Danke für Ihre Unterstützung.

Wesprzyj nas darowizną

Numer rachunku:

PL 44 1140 2017 0000 4602 1300 6683

Numer rachunku do wpłat w EURO:

PL 75 1140 2004 0000 3312 0649 1171

Dzięki Twojemu wsparciu finansowemu możemy realizować naszą misję!

Wspieramy, integrujemy i edukujemy społeczność osób LGBT+ oraz naszych sojuszników i sojuszniczki.  

Twoja indywidualna wpłata pozwala nam:

 • Co roku organizować Wrocławski Marsz Równości oraz festiwal WroPRIDE, 
 • Organizować bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną oraz grupy wsparcia dla osób w kryzysie; 
 • Tworzyć przyjazne, bezpieczne i niekomercyjne Równe Miejsce – Centrum LGBT+ Wrocław, gdzie każda osoba jest mile widziana;
 • Realizować projekty, w których potrzebny jest własny wkład finansowy;
 • Tworzyć równiejszy i milszy Wrocław dla każdej osoby. 

Dziękujemy Ci za zaufanie i wsparcie. Ustaw stały przelew na rzecz równości!

Kultura Równości ​| mBank

44 1140 2017 0000 4602 1300 6683 

IBAN: PL 44 1140 2017 0000 4602 1300 6683

Konto EURO: : PL 75 1140 2004 0000 3312 0649 1171

W tytule przelewu wpisz: „darowizna na cele statutowe”. 

Skip to content