Szkoła bez uprzedzeń (2021)

Celem projektu „Szkoła bez uprzedzeń” było zwiększenie wiedzy i kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w kontekście narastającej przemocy rówieśniczej, mowy nienawiści i innych zagrożeń związanych z wykluczeniem i dyskryminacją.  Projekt osadzony był w aktualnym kontekście społecznym i odpowiadał na najczęstsze wyzwania, z jakimi stykają się osoby pracujące z młodzieżą takimi jak tożsamość kulturowa czy rozwój psychoseksualny człowieka. Projekt skierowany został do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą: nauczycieli/ek, wychowawców/czyń, opiekunów/ek, psychologów/żek i pedagogów/żek oraz edukatorów/ek w pozaszkolnych formach edukacji. 

W ramach projektu przeprowadzonych zostało 8 szkoleń (7-godzinnych) składających się z trzech modułów: 

  • warsztat antydyskryminacyjny 
  • warsztat kompetencji międzykulturowych
  • warsztat “Szkoła bez homofobii”.

Projekt przewidywał możliwość indywidualnych konsultacji, na których uczestnicy/czki mogli uzyskać wsparcie przy omawianiu indywidualnych przypadków. 

Udział w szkoleniu był bezpłatny. Szkolenia prowadzone były od maja 2021 do listopada 2021. Prowadzenie: dr Ewa Jupowiecka, Alina Szeptycka  

W ramach projektu przeszkolono 112 osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. 

Projekt zrealizowany został w partnerstwie dwóch wrocławskich organizacji: Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego “Nomada” oraz stowarzyszenia Kultura Równości. 

Projekt “Szkoła bez uprzedzeń” dofinansowany został ze środków Gminy Wrocław w ramach programu “Wspieranie dialogu międzykulturowego we wrocławskich szkołach i przedszkolach”. 

Autorką grafiki projektu jest Sabina Sokół. 

Johanneum Novum (2019-2021)

Projekt edukacyjnej kampanii wypracowany przez koalicje organizacji pozarządowych z dorobkiem w problematyce wielokulturowości. Projekt rozpoczął się w 2019 roku, zrealizowano jego II edycje. Celem projektu jest wsparcie dialogu międzykulturowego wśród dzieci i młodzieży i umożliwienie życia w zgodzie bez przemocy werbalnej niezależnie od kultury, koloru skóry, orientacji, stanu materialnego rodziny, itd.

W ramach projektu trenerki Alina Szeptycka i Anna Smarzyńska z Kultury Równości prowadziły:

  • warsztaty dla uczniów i uczennic klas 7,8 i szkół ponadpodstawowych „Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja – reaguj!” (także w formie webinarium)
  • konsultacje dla uczennic, uczniów, grona pedagogicznego i rodziców/opiekunów (także online)

W ramach projektu przeszkolono ponad 200 uczniów i uczennic wrocławskich placówek oświatowych. 

Lider projektu: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Strona projektu na FB: https://www.facebook.com/johanneum.novum

Fundusz Tides (2020-2021)

We wrześniu 2020 roku otrzymaliśmy dofinansowanie z Tides Foundation. Środki w ramach funduszu przeznaczone są na działanie Równego Miejsca – Centrum LGBT+ Wrocław (stacjonarnie i online), pomoc psychologiczną, akcje bezpośrednie i kampanię społeczną. 

Ze środków Tides Foundation w 2020 roku finansowane były działania Tęczowego Pogotowia.  Pomoc psychologiczna kontynuowana jest w 2021 roku (email: pomoc@kulturarownosci.org) 

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej
(2020)

Od września do grudnia 2020 finansowaliśmy projekt Tęczowego Pogotowia – bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób w kryzysie. Zainwestowaliśmy także w przystosowanie naszych działań do formy online (zakup sprzętu i programu) oraz sprawne komunikowanie naszych działań na stronie w mediach społecznościowych. 

Środki otrzymaliśmy w ramach Funduszu Solidarnościowego Działaj Dalej z Fundacji. Im. Stefana Batorego.  

Fundusz Solidarnościowy powstał w odpowiedzi na potrzeby organizacji wywołane przez pandemię COVID-19. W obliczu izolacji społecznej i zagrożenia epidemicznego postawieni zostaliśmy i zostałyśmy przed wyzwaniem przemodelowania systemu pracy, wejście w działania online. Dodatkowo homofobiczna propaganda rządowa i medialna znacząco wpłynęły na pogorszenie stanu zdrowia psychicznego osób LGBT+. Z tej potrzeby powstało Tęczowe Pogotowie, w którym osoby uzyskać mogły bezpłatną pomoc i wsparcie psychologiczne. W ramach Tęczowego pogotowia odbywały się indywidualne konsultacje z psycholożkami Natalią Salik-Zielińską, Ritą Schaeper. Prowadziliśmy grupy wsparcia dla kobiet nieheteronormatywnych „Kolory mocy” i młodzieży LGBT+ „Strefa młodych”. Tęczowe Pogotowie zapewniało także pomoc prawną prowadzoną przez stowarzyszenie Nomada. Do grudnia 2020 z pomocy psychologicznej łącznie skorzystało ponad 50 osób.  

W ramach Funduszu Solidarnościowego przygotowaliśmy Równe Miejsce – Centrum LGBT+ Wrocław do prowadzenia działań w sieci. W 2020 roku przeprowadziłyśmy 4 otwarte spotkania online w cyklu „Równe rozmowy”.  

Project MOVE (2018-2019)

Głównym celem projektu było włączania osób interpłciowych oraz perspektywy osób interpłciowych w działania aktywistyczne społeczności LGBTQI+. Nasze stowarzyszenie  było partnerem w projekcie. Projekt realizowany był w latach 2018-2019 we współpracy z OII Europe, Kampanią Przeciw Homofobii, Transfuzją, Fabryką Równości, Tęczówką, Queerowym Majem i Tolerado.  

W ramach projektu zorganizowane zostało spotkanie otwarte “Między słowami: interpłciowość” z interpłciową aktywistką Magdą Rakitą. We współpracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz Wrocławskim Oddziałem IFMSA-Polska zorganizowaliśmy spotkanie z Magdą Rakitą skierowane do studentów i studentek medycyny na temat opieki medycznej osób interpłwiowych. Podczas Festiwalu Równych Praw w 2019 roku pokazaliśmy film dokumentalnt “Stories of Intersex and Faith”.

Projekt MOVE finansowany był w ramach funduszu European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020). This project was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020) under grant agreement No 777268.

Projekt DIVERCITY (2017)

w 2017 roku byliśmy partnerem Katedry Etnologii i Antropologii Kultury Uniwersytetu Wrocławskiego w projekcie DIVERCITY: „Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities across Europe”, współfinansowanego przez Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union.jako Kultura Równości.

Zadaniem projektu było przeciwdziałanie LGBT-fobii w sześciu małych i średnich miastach europejskich, w tym we Wrocławiu.

W ramach projektu uczestniczyliśmy w badaniach oraz współorganizowaliśmy i/lub przeprowadzaliśmy warsztaty antydyskryminacyjne adresowane do społeczności LGBTI, młodzieży, dziennnikarzy_rek i prawników_czek.

Demokracja w Działaniu (2016-2019)

W latach 2016-2019 w ramach programu „Demokracja w Działaniu” dwukrotnie otrzymaliśmy granty z funduszy EOG, którego operatorem była Fundacja im. Stefana Batorego.

Dotacja w 2017 roku przyznana została nam głównie na wsparcie instytucjonalne. Dzięki środkom z tego projektu otworzyliśmy siedzibę stowarzyszenia przy ul. Podwale 36a. To pierwszy raz kiedy stworzyliśmy bezpieczną i przyjazną przestrzeń, gdzie odbywały się nie tylko spotkania osób członkowskich stowarzyszenia, ale także wydarzenia edukacyjne, antydyskryminacyjne i integrujące wrocławską społeczność osób LGBT+. W ramach dotacji przeprowadziliśmy także warsztaty samoobrony Wen-Do, skierowane do kobiet i osób socjalizowanych do roli kobiety.

W ramach pierwszej dotacji usprawniliśmy zarządzanie, mogliśmy zatrudnić osoby koordynujące biuro i prowadzące sprawy administracyjne stowarzyszenia. Dzięki ustrukturyzowanej pracy osób w naszej organizacji postaraliśmy się o rozpisanie kolejnego projektu, który zgłosiliśmy do programu „Demokracja w Działaniu”. Po zakończonym projekcie, siedziba stowarzyszenia na Podwalu została zamknięta.

W latach 2018-2019 otrzymaliśmy środki na otwarcie Równego Miejsca Centrum LGBT+ Wrocław. Lokal pozyskany z Gminy Wrocław przy ulicy Kniaziewicza 28 stał się naszą nową siedzibą, ale także pierwszym wrocławskim centrum społeczności osób LGBT+. Równe Miejsce otwarte zostało w maju 2018 roku. W przestrzeni centrum znajduje się biuro stowarzyszenia, biblioteka i sala warsztatowa. Organizujemy w niej spotkania edukacyjne i integracyjne. Prowadzimy działania pomocowe, konsultacje psychologiczne i grupy wzmacniające. Centrum jest miejscem, gdzie mogą spotykać się także grupy niesformalizowane i nienależne od stowarzyszenia.

Dodatkowo środki z grantu pozwoliły nam na zatrudnienie osób odpowiedzialnych za koordynacje projektów stowarzyszenia, komunikację oraz pozyskiwanie funduszy.

Prowadzenie dwóch projektów w latach 2017-2019 umocniło instytucjonalną stronę naszej działalności. Dzięki czemu nasze działania miały szerszy zasięg i większą rozpoznawalność.

Skip to content